Πριμ Κινδύνου (Risk premium)

Πριμ κινδύνου είναι το πρόσθετο ποσοστό αναμενόμενης απόδοσης που χρειάζεται ένας επενδυτής για να πεισθεί να αναλάβει πιο επισφαλείς επενδύσεις.

Τα διάφορα είδη επενδύσεων διαφέρουν συνήθως αρκετά ως προς το βαθμό οικονομικού κινδύνου τους.