Νόμος Προσφοράς και Ζήτησης (Law of supply and demand)

Προσφορά και Ζήτηση είναι δύο ξεχωριστές δυνάμεις που η καθεμιά τους προσδιορίζεται από διαφορετικούς παράγοντες. Οι δύο αυτές δυνάμεις αλληλενεργούν στην αγορά όπου έρχονται σε επαφή αγοραστές και πωλητές.

Προσδιοριστικοί Παράγοντες Προσφοράς (Factors affecting supply)

Προσδιοριστικοί παράγοντες προσφοράς είναι εκείνοι οι παράγοντες που είναι δυνατόν να προκαλέσουν μεταβολές στην προσφορά ενός προϊόντος και είναι οι ακόλουθοι:

Συνάρτηση Προσφοράς (Supply function)

Συνάρτηση προσφοράς (supply function) είναι η μαθηματική εξίσωση που περιγράφει τη σχέση της συνολικής προσφοράς ενός προϊόντος με τους παράγοντες που την προσδιορίζουν.

Ελαστικότητα Προσφοράς (Price elasticity of supply)

Eλαστικότητα προσφοράς ενός προϊόντος είναι ο βαθμός ανταπόκρισης της προσφερόμενης ποσότητας στις μεταβολές της τιμής του.

Η προσφορά ενός αγαθού λέγεται ότι είναι: