Δευτερογενής Αγορά (Secondary market)

Δευτερογενής αγορά είναι η αγορά όπου διαπραγματεύονται χρεόγραφα παλαιοτέρων εκδόσεων.

Δεν δημιουργούνται δηλαδή νέα αξιόγραφα και οι διαπραγματεύσεις γίνονται μεταξύ των επενδυτών.