Μέτοχος (Shareholder / Stockholder)

Μέτοχος είναι ένα άτομο ή μία εταιρεία που κατέχει νόμιμα μία ή περισσότερες μετοχές από μία ανώνυμη εταιρία ή ένα αμοιβαίο κεφάλαιο (mutual fund).

Τόσο οι ιδιωτικές όσο και οι δημόσιες εταιρείες έχουν μετόχους.