Συστήματα Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (Exchange rate systems)

Υπάρχουν γενικά τέσσερα διαφορετικά συστήματα καθορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας:
(1) Σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών
(2) Ζώνες διακύμανσης συναλλαγματικών ισοτιμιών
(3) Διαχείρισης συναλλαγματικών ισοτιμιών
(4) Ελεύθερα κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών

Σταθερή Συναλλαγματική Ισοτιμία (Fixed rate system)

Στο σύστημα σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας (fixed rate system) οι κυβερνήσεις επεμβαίνουν ενεργητικά στην αγορά κάθε φορά που η ισοτιμία αποκλίνει από ένα εύρος τιμών το οποίο θεωρείται αποδεκτό.

Κυμαινόμενη Ισοτιμία εντος ορίων (Target-zone arrangement)

Κυμαινόμενη ισοτιμία εντός ορίων (target-zone arrangement) είναι ένα σύστημα διακύμανσης ισοτιμίας στο οποίο οι συμμετέχουσες χώρες πρέπει να προσαρμόζουν την εθνική οικονομική πολιτική τους έτσι ώστε να διατηρούν την συναλλαγματική ισοτιμία τους μέσα σε ένα προκαθορισμένο περιθώριο γύρω από μία συμφωνημένη σταθερή κεντρική ισοτιμία.

Διαχειριζόμενη Ισοτιμία (Managed float)

Διαχειριζόμενη ισοτιμία (managed float) είναι ένα σύστημα όπου οι κυβερνήσεις επεμβαίνουν με διάφορους τρόπους στην αγορά προκειμένου να μειώσουν την αβεβαιότητα των συναλλαγματικών διακυμάνσεων και να διατηρήσουν μία πιο σταθερή διακύμανση της ισοτιμίας, προκειμένου να επιτύχουν κάποιους νομισματικούς ή οικονομικούς στόχους. Παράδειγμα: Απότομες και μη αναμενόμενες ανατιμήσεις ενός νομίσματος ενδεχομένως να βλάψουν τις εξαγωγές, ή απότομες και […]

Ελεύθερη Ισοτιμία (Free float)

Ελεύθερη ισοτιμία είναι ένα σύστημα καθορισμού της ισοτιμίας το οποίο βασίζεται στις δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης.

Δηλαδή η συναλλαγματική ισοτιμία είναι το σημείο ισορροπίας της προσφοράς και ζήτησης για ένα νόμισμα. Οι συμμετέχοντες στην αγορά συνεχώς αναπροσαρμόζουν τις προσδοκίες και ανάγκες τους για συνάλλαγμα αξιολογώντας και αντιδρώντας σε κάθε διαθέσιμη πληροφορία ή καινούριες ειδήσεις.