Αντίστροφη Εξαγορά (Reverse takeover)

Αντίστροφη εξαγορά είναι μια εξαγορά στην οποία μια ιδιωτική εταιρεία αγοράζει μια εταιρία που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο, με σκοπό να εισέλθει σε αυτό.

Επιθετική Εξαγορά (Hostile takeover)

Επιθετική εξαγορά είναι η εξαγορά στην οποία η διοίκηση της επιχείρησης-στόχου αντιδρά στην επιχειρούμενη εξαγορά. Η πρόταση της επιτιθέμενης εταιρίας απευθύνεται άμεσα στους μετόχους της άλλης εταιρίας στους οποίους προτείνεται η πώληση των μετοχών τους έναντι συγκεκριμένης τιμής ή η ανταλλαγή μετοχών των δύο εταιριών με βάση συγκεκριμένη αναλογία ή ένας συνδυασμός και των δύο […]