Κυμαινόμενη Ισοτιμία εντος ορίων (Target-zone arrangement)

Κυμαινόμενη ισοτιμία εντός ορίων (target-zone arrangement) είναι ένα σύστημα διακύμανσης ισοτιμίας στο οποίο οι συμμετέχουσες χώρες πρέπει να προσαρμόζουν την εθνική οικονομική πολιτική τους έτσι ώστε να διατηρούν την συναλλαγματική ισοτιμία τους μέσα σε ένα προκαθορισμένο περιθώριο γύρω από μία συμφωνημένη σταθερή κεντρική ισοτιμία.