Θεωρία Μονίμου Εισοδήματος (Permanent income hypothesis)

Θεωρία μονίμου εισοδήματος είναι η οικονομική θεωρία που ορίζει ότι οι ορθολογικοί καταναλωτές χρησιμοποιούν το μόνιμο, και όχι το τρέχον εισόδημα για τη λήψη μιας καταναλωτικής απόφασης.

Η θεωρία μονίμου εισοδήματος συνεπάγεται πως η αύξηση / μείωση των φόρων δεν έχει καμία επίδραση στην καταναλωτική δαπάνη εκτός εάν αυτή η αύξηση / μείωση των φόρων εκλαμβάνεται από τις οικονομικές μονάδες ως μόνιμη.