Απλοποίηση (Simplification)

Απλοποίηση είναι ο ευριστικός κανόνας που οδηγεί τους επενδυτές στο να αγνοούν προοπτικές με εξαιρετικά μικρές πιθανότητες πραγματοποίησης και να θεωρούν ως βέβαιες προοπτικές με εξαιρετικά μεγάλες πιθανότητες πραγματοποίησης. Οι επενδυτές έχουν περιορισμένες πιθανότητες να αντιλαμβάνονται ακραία γεγονότα και έτσι γεγονότα με πολύ μικρή πιθανότητα τείνουν είτε να αγνοούνται είτε να υπερσταθμίζονται.        Παράδειγμα:        Μία προοπτική […]

Θεωρία Προοπτικής (Prospect theory)

Θεωρία προοπτικής είναι η θεωρία συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής που ορίζει ότι οι επενδυτές εκτιμούν τα κέρδη και τις ζημιές διαφορετικά, παίρνοντας τις αποφάσεις τους βασιζόμενοι περισσότερο στα αντιληπτά κέρδη απ’ ότι στις αντιληπτές ζημιές που θα προκύψουν από μια κατάσταση.

Συνεπώς, αν δοθεί σε κάποιον η ευχέρεια να διαλέξει ανάμεσα σε δύο ισοπίθανα ενδεχόμενα, το ένα εκφρασμένο με όρους πιθανού κέρδους και το άλλο εκφρασμένο με όρους πιθανής ζημιάς, αυτός θα διαλέξει την πρώτη.