Τρέχουσα Απόδοση (Current yield)

Τρέχουσα απόδοση είναι το ετήσιο έσοδο που αποδίδει ένα χρεόγραφο στον επενδυτή του (τοκομερίδια) διαιρούμενο με την τρέχουσα τιμή αγοράς του, ανεξάρτητα από τη διάρκεια ζωής του.

Ypologismos trexousas apodosis xreografou
Υπολογισμός τρέχουσας απόδοσης

Αν ένας επενδυτής αγοράσει ένα ομόλογο στην ονομαστική του αξία, η τρέχουσα απόδοση είναι το ονομαστικό επιτόκιο του ομολόγου.

Παράδειγμα:
Η τρέχουσα απόδοση ενός ομολόγου αγορασμένου στην ονομαστική του τιμή, με ονομαστικό επιτόκιο 5% είναι επίσης 5%.

Όμως αν η τρέχουσα αγοραία τιμή του ομολόγου είναι υψηλότερη (υπέρ το άρτιο) ή χαμηλότερη (υπό το άρτιο) από την ονομαστική τότε η τρέχουσα απόδοση θα είναι διαφορετική.

Παράδειγμα:
Έστω ότι ένας επενδυτής αγόρασε ομόλογο 1.000 ευρώ με 5% ονομαστικό επιτόκιο. Αν ανέβουν τα επιτόκια πάνω από 5%, τότε θα αναγκαστεί να το πουλήσει σε τιμή μικρότερη της ονομαστικής (αφού οι επενδυτές σε διαφορετική περίπτωση θα προτιμήσουν τα ομόλογα με υψηλότερο επιτόκιο).

Έστω ότι τελικά το πουλάει για 500 ευρώ, τότε η τρέχουσα απόδοση θα είναι 10% (1.000 ευρώ * 5% /500 ευρώ).

Η απόδοση στην λήξη (yield to maturity) θεωρείται πιο σημαντικό μέγεθος επειδή εκφράζει την συνολική απόδοση που θα λάβει ο επενδυτής εάν κρατήσει ένα ομόλογο μέχρι την λήξη του. Η απόδοση στη λήξη επίσης επιτρέπει να συγκριθούν ομόλογα με διαφορετικές λήξεις και κουπόνια (τοκομερίδια).

Η απόδοση στη λήξη περιλαμβάνει όλο τον τόκο και επιπρόσθετα το κεφαλαιακό κέρδος που ο επενδυτής  θα πραγματοποιήσει αν αγοράσει το ομόλογο κάτω από την ονομαστική αξία ή την κεφαλαιακή ζημιά που θα υποστεί αν αγοράσει το ομόλογο σε υψηλότερη τιμή της ονομαστικής.

Οι επενδυτές δεν πρέπει να αγοράζουν κρίνοντας μόνο με βάση την τρέχουσα απόδοση, γιατί μπορεί να μην εκφράζει τη πραγματική απόδοση του ομολόγου.