Βασικά Επιτόκια ΕΚΤ (ECB interest rates)

Βασικά επιτόκια της ΕΚΤ είναι τα επιτόκια που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αντανακλούν την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Αυτά είναι:

  • το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης,
  • το επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και
  • το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων