Μοντέλο Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων (Capital Asset Pricing Model (CAPM))

Μοντέλο Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων (CAPM) είναι μια θεωρία τιμολόγησης ενός περιουσιακού στοιχείου, σύμφωνα με την οποία η απόδοση μιας επένδυσης ισούται με το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου συν ενός premium για τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν οι επενδυτές για το περιουσιακό στοιχείο.

Διάγραμμα Κηροπήγιο (Candlestick chart)

Διάγραμμα κηροπήγιο (candlestick chart) είναι μια μορφή τεχνικής ανάλυσης στο χρηματιστήριο για την πρόβλεψη της συμπεριφοράς των τιμών σύγχρονων χρηματοοικονομικών χρεογράφων.

Αρχή της Συνέπειας / Συγκρισιμότητας των Λογιστικών Μεθόδων (Consistency / Comparability principle)

Η αρχή της συνέπειας των λογιστικών μεθόδων υποχρεώνει, κατά την κατάρτιση των λογιστικών καταστάσεων, την εφαρμογή των ίδιων μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη λογιστική χρήση, ώστε να μην αλλοιώνεται η διαχρονική χρηματοοικονομική εικόνα της λογιστικής μονάδας.

Πάγια Διευκόλυνση (Standing facility)

Πάγια διευκόλυνση είναι μια πιστωτική διευκόλυνση που παρέχει η κεντρική τράπεζα στους αντισυμβαλλομένους, την οποία χρησιμοποιούν με δική τους πρωτοβουλία.

Βάση Αποθεματικών (Reserve base)

Βάση αποθεματικών είναι το άθροισμα συγκεκριμένων στοιχείων του Παθητικού στους Ισολογισμούς των πιστωτικών ιδρυμάτων, με βάση τα οποία υπολογίζονται τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά που πρέπει να διαθέτουν.

Ακαθάριστο Λειτουργικό Πλεόνασμα / Έλλειμα (Gross operating surplus / deficit (GOS / GOD))

Ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα / έλλειμμα είναι το υπόλοιπο που απομένει αν αφαιρεθούν από την αξία της παραγωγικής διαδικασίας οι μισθοί του προσωπικού και τυχόν πληρωτέοι φόροι.