Υπόθεση Σχετικού Εισοδήματος (Relative income hypothesis)

Η υπόθεση του σχετικού εισοδήματος βασίζεται στην άποψη ότι η συμπεριφορά των καταναλωτών δεν εχει ως μοναδικό επίκεντρο την ατομική χρησιμότητα ή το τρέχον τους εισόδημα αλλά εξαρτάται κι από εκείνη των άλλων καταναλωτών.

Έλεγχοι Κεφαλαίων (Capital controls)

Έλεγχοι κεφαλαίων / κεφαλαιακοί περιορισμοί (capital controls) είναι ένα οικονομικό μέτρο που λαμβάνεται από την κυβέρνηση ή την κεντρική τράπεζα μιας χώρας, με σκοπό να περιορίσει τις εισροές και εκροές κεφαλαίων μέσα, από και προς την εγχώρια οικονομία όπως αυτές καταγράφονται στους εθνικούς λογαριασμούς. Επίσης ο έλεγχος κεφαλαίων σαν κυβερνητική πολιτική μπορεί να περιορίσει τη δυνατότητα των […]

Τριγωνικές Συναλλαγές (Triangular transactions)

Η διαδικασία με την οποία πολυεθνικές επιχειρήσεις και επιχειρηματικές μονάδες προβαίνουν σε αγοραπωλησίες προϊόντων και παροχή υπηρεσιών μεταξύ τους ώστε να μειώσουν τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, μέσω της μεταβιβαστικής τιμολόγησης.

Τιμή Μεταβίβασης / Μεταβιβαστική Τιμολόγηση (Transfer pricing)

Μεταβιβαστική τιμολόγηση είναι η διαδικασία με την οποία τιμολογούν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις, το δανεισμό χρημάτων, τη χρήση πάγιου ενεργητικού και τις παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα από ένα μέλος του πολυεθνικού οργανισμού σε άλλο μέλος της ίδιας οργάνωσης.

Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) (Net present value (NPV))

Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) είναι το άθροισμα των παρουσών αξιών των εισερχόμενων και εξερχόμενων ταμειακών ροών κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου.

Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα (Special drawing rights)

Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (ΕΤΔ) είναι ένα διεθνές αποθεματικό περιουσιακό στοιχείο, το οποίο δημιουργήθηκε από το ΔΝΤ το 1969, ως εναλλακτική μορφή των υφιστάμενων επίσημων συναλλαγματικών διαθεσίμων των χωρών-μελών του.

Κάρτα Ανάληψης Μετρητών (Cash card)

Κάρτα ανάληψης μετρητών είναι μια πλαστική κάρτα η οποία προμηθεύεται από τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς και χρησιμοποιείται στα ΑΤΜ για την ανάληψη ή κατάθεση μετρητών σε κάποιο τραπεζικό λογαριασμό, την πληρωμή λογαριασμών ή την διεξαγωγή άλλου είδους τραπεζικών συναλλαγών.

Η κάρτα φέρει το όνομα του κατόχου της και τον αριθμό λογαριασμού στο μπροστινό μέρος ενώ για την χρησιμοποίηση της απαιτείται η εισαγωγή PIN.

Μέσο Κόστος (Average cost)

Μέσο κόστος είναι το άθροισμα του μέσου σταθερού και του μέσου μεταβλητού κόστους και προκύπτει από την πρόσθεση των δύο αυτών μεγεθών ή από τη διαίρεση του συνολικού κόστους με την ποσότητα του προϊόντος.

Πιστωτικό Όριο (Credit limit)

Πιστωτικό όριο είναι το μεγαλύτερο ποσό μέχρι το οποίο μπορεί να επεκταθούν οι συναλλαγές του κατόχου μιας πιστωτικής κάρτας. Είναι το μέγιστο ποσό που ένα πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να παράσχει στον οφειλέτη της, και κάτοχο της πιστωτικής κάρτας, έτσι ώστε εκείνος να μπορεί να την χρησιμοποιεί.