Αρχή της Συνέπειας / Συγκρισιμότητας των Λογιστικών Μεθόδων (Consistency / Comparability principle)

Η αρχή της συνέπειας των λογιστικών μεθόδων υποχρεώνει, κατά την κατάρτιση των λογιστικών καταστάσεων, την εφαρμογή των ίδιων μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη λογιστική χρήση, ώστε να μην αλλοιώνεται η διαχρονική χρηματοοικονομική εικόνα της λογιστικής μονάδας.

Πάγια Διευκόλυνση (Standing facility)

Πάγια διευκόλυνση είναι μια πιστωτική διευκόλυνση που παρέχει η κεντρική τράπεζα στους αντισυμβαλλομένους, την οποία χρησιμοποιούν με δική τους πρωτοβουλία.

Βάση Αποθεματικών (Reserve base)

Βάση αποθεματικών είναι το άθροισμα συγκεκριμένων στοιχείων του Παθητικού στους Ισολογισμούς των πιστωτικών ιδρυμάτων, με βάση τα οποία υπολογίζονται τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά που πρέπει να διαθέτουν.

Ακαθάριστο Λειτουργικό Πλεόνασμα / Έλλειμα (Gross operating surplus / deficit (GOS / GOD))

Ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα / έλλειμμα είναι το υπόλοιπο που απομένει αν αφαιρεθούν από την αξία της παραγωγικής διαδικασίας οι μισθοί του προσωπικού και τυχόν πληρωτέοι φόροι.

Ενέχυρο / Εχέγγυο / Εγγύηση (Collateral)

Εχέγγυο / Εγγύηση / Ενέχυρο (collateral) είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που προσφέρει ένας δανειζόμενος σε ένα δανειστή με αντάλλαγμα την παροχή δανείου ή άλλη γραμμή πίστωσης.

Διαφοροποίηση Χαρτοφυλακίου (Portfolio diversification)

Διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου μια τεχνική διαχείρισης κινδύνου, όπου αγοράζονται επενδυτικά προϊόντα με διαφορετικό μεταξύ τους κίνδυνο και αποδόσεις, με σκοπό τη μείωση όσο το δυνατόν περισσότερο του αναλαμβανόμενου ρίσκου.

Ποσοτική Χαλάρωση (Quantitative easing (QE))

Ποσοτική χαλάρωση (QE) είναι μια νομισματική πολιτική στην οποία η κεντρική τράπεζα αγοράζει κρατικά χρεόγραφα ή περιουσιακά στοιχεία από τη δευτερογενή αγορά και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προκειμένου τονωθεί η οικονομία σε περιόδους που η παραδοσιακή νομισματική πολιτική δεν φέρει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.