Τραπεζική Χρηματοδότηση / Χορήγηση (Bank advance)

Τραπεζική χρηματοδότηση / χορήγηση είναι μια μορφή τραπεζικού δανεισμού η οποία πραγματοποιείται είτε με υπεραναλήψεις (overdrafts) από λογαριασμό καταθέσεων, είτε με λογαριασμό δανείου (loan account), ο οποίος χρεώνεται με το δάνειο αμέσως και […]

Τράπεζα (Bank)

Τράπεζα είναι ένα μεγάλο οικονομικό και χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο ασχολείται κατ’ επάγγελμα με το εμπόριο του χρήματος και την προσφορά ειδικών υπηρεσιών που έχουν σχέση με χρεόγραφα, δανεισμό, πιστώσεις, καταθέσεις, αναλήψεις, έκδοση νομισμάτων, παροχή οικονομικών υπηρεσιών, φύλαξη τίτλων και το τοπικό και διεθνές εμπόριο.

Ωρίμανση Balloon (Balloon maturity)

Ωρίμανση balloon (balloon maturity) είναι ένα δάνειο του οποίου η τελευταία δόση είναι σημαντικά υψηλότερη από όλες τις προηγούμενες. Η πιο συνηθισμένη χρήση αυτού του όρου συναντάται στις […]

Εξισορροπητικός Δανεισμός (Balancing borrowing)

Εξισορροπητικός δανεισμός είναι ο δανεισμός του Δημοσίου από το εξωτερικό προκειμένου να καλυφθεί τυχόν έλλειμμα που παρουσιάστηκε στο ισοζύγιο πληρωμών. Το ποσό του δανείου συνήθως ανέρχεται στο […]

Κλείσιμο Βιβλίων (Balancing books)

Κλείσιμο βιβλίων (balancing books) είναι η διαδικασία του περιοδικού κλεισίματος και ελέγχου των λογιστικών βιβλίων μιας επιχείρησης ώστε να διαπιστωθεί η πορεία των εργασιών και η οικονομική της κατάσταση.

Πολλαπλασιαστής Ισοσκελισμένου Προϋπολογισμού (Balanced budget multiplier)

Πολλαπλασιαστής ισοσκελισμένου προϋπολογισμού είναι το φαινόμενο κατά το οποίο όταν μεταβληθούν ταυτόχρονα περισσότερα από ένα οικονομικά μεγέθη, τότε η επίδραση στο εισόδημα θα είναι το άθροισμα των επί μέρους επιδράσεων που υφίστανται αυτά τα μεγέθη. […]

Εξισορρόπηση Βιβλίου Εντολών (Balance orders)

Εξισορρόπηση βιβλίου εντολών (balance orders) είναι η καθημερινή καταμέτρηση από έναν χρηματιστή των ποσοτήτων από κάθε χρεόγραφο που πρέπει να παραδώσει ή να παραλάβει.

Iσοζύγιο Κίνησης Κεφαλαίων (Balance of the movement of capital)

Iσοζύγιο κίνησης κεφαλαίων είναι το Ισοζύγιο το οποίο προκύπτει από το άθροισμα της κίνησης κεφαλαίων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα με το εξωτερικό. Το Ισοζύγιο αυτό περιλαμβάνει τις […]