Εκδοχέας / Πληρεξούσιος / Δικαιούχος (Assignee)

Εκδοχέας / Πληρεξούσιος είναι ο δικαιούχος ή νόμιμος εκπρόσωπός του, στον οποίο μεταβιβάζεται ένα οποιοδήποτε δικαίωμα ή τίτλοι ιδιοκτησίας κάποιων περιουσιακών στοιχείων από έναν χρεώστη, προκειμένου να τα εκποιήσει και να τα διανείμει στους πιστωτές.

Εκχωρητέος Κίνδυνος (Assigned risk)

Εκχωρητέος κίνδυνος είναι μια ασφάλιση την οποία υπό κανονικές συνθήκες δεν την αναλαμβάνουν οι ασφαλιστές, αλλά υποχρεώνονται όμως, με επίταξη, από ειδικό νόμο ή με κυβερνητική απόφαση.

Μεταβλητότητα Περιουσιακών Στοιχείων (Asset volatility)

Μεταβλητότητα περιουσιακών στοιχείων είναι η δυνατότητα που έχουν να επηρεάσουν τα στοιχεία του Ενεργητικού μιας εταιρείας διάφοροι εξωτερικοί παράγοντες, όπως η άνοδος των επιτοκίων, η άνοδος του πληθωρισμού, η υποτίμηση του εθνικού νομίσματος κλπ. […]

Αξία Ενεργητικού ανά Μετοχή (Asset value per share)

Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή είναι η καθαρή αξία των στοιχείων του Ενεργητικού δια τις μετοχές μιας εταιρείας. Η αξία αυτή υπολογίζεται εάν […]

Αποτίμηση Περιουσιακών Στοιχείων (Asset valuation)

Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων είναι η εκτίμηση της αξίας των στοιχείων του Ενεργητικού μιας εταιρείας, η οποία μπορεί να γίνει για διάφορους λόγους, όπως η σύνταξη του Ισολογισμού, μια επικείμενη εξαγορά κτλ.

Μετατροπή Περιουσιακών Στοιχείων (Asset transformation)

Μετατροπή περιουσιακών στοιχείων είναι η διαδικασία που ακολουθούν πολλοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, οι οποίοι αγοράζουν ομόλογα και μετοχές διαφόρων εταιρειών, χρηματοδοτώντας αυτές τις αγορές με […]

Απέκδυση Περιουσιακών Στοιχείων (Asset stripping)

Απέκδυση περιουσιακών στοιχείων είναι η εξαγορά μιας εταιρείας με στόχο το κέρδος από την πώληση των υποτιμημένων περιουσιακών της στοιχείων.

Διαχείριση Κεφαλαίων (Asset management)

Διαχείριση κεφαλαίων (asset management) είναι η διαχείριση κεφαλαίων φυσικών ή νομικών προσώπων από ειδικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, επενδυτικές εταιρείες ή τράπεζες.