Χρυσός Κανόνας (Gold standard)

Χρυσός κανόνας είναι το πρώτο σύστημα συναλλαγματικών ισοτιμιών σύμφωνα με το οποίο το νόμισμα ήταν μετατρέψιμο σε χρυσό σε ορισμένη τιμή και αντίστροφα και επιτρεπόταν η ελεύθερη εξαγωγή του χρυσού στο εξωτερικό.

Φήμη / Υπεραξία (επιχείρησης) (Goodwill)

Goodwill είναι η αξία μιας επιχείρησης που υπερβαίνει τα καθαρά στοιχεία του Ενεργητικού της.

Αντανακλά την αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων όπως […]

Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων (ΕΤΕΣΕΠ)

Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων (ΕΤΕΣΕΠ) είναι ο εκκαθαριστικός οίκος της αγοράς παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών και έχει το ρόλο του κεντρικού αντισυμβαλλόμενου.

Αδειοδότηση (Licensing)

Αδειοδότηση είναι η νομική διαδικασία με την οποία ένας δικαιούχος μεταβιβάζει σε ένα άλλο πρόσωπο το δικαίωμα παραγωγής και εκμετάλλευσης ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, έναντι αμοιβής.

Κόστος Διακράτησης (Cost of carry)

Κόστος διακράτησης είναι το κόστος που υφίσταται ο επενδυτής όταν κρατά ανοικτή τη θέση του ή αλλιώς είναι το κόστος της χρηματοδότησης μιας επένδυσης.

Χρηματοοικονομική Λογιστική (Financial accounting)

Χρηματοοικονομική λογιστική είναι η λογιστική που ασχολείται με τον εντοπισμό, την καταχώρηση, την επεξεργασία και τη μέτρηση των οικονομικών γεγονότων μιας επιχείρησης.