Αντιστάθμιση Κινδύνου (Hedging)

Αντιστάθμιση κινδύνου (hedging) είναι μια τεχνική κάλυψης απέναντι στις απώλειες κεφαλαίων που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα απρόσμενων κινήσεων της αγοράς, με χαρακτηριστικότερη την προστασία έναντι του συναλλαγματικού, του επιτοκιακού ή του συστημικού κινδύνου.

Πραγματικό Επιτόκιο (Real interest rate)

Πραγματικό επιτόκιο είναι είναι η πραγματική ποσοστιαία απόδοση ενός χρεογράφου ή ενός δανείου, συνυπολογίζοντας την επίδραση του πληθωρισμού.

Ονομαστικό Επιτόκιο (Nominal interest rate)

Ονομαστικό επιτόκιο είναι η ονομαστική ποσοστιαία απόδοση ενός χρεογράφου ή ενός δανείου, χωρίς να συνυπολογίζεται η επίδραση του πληθωρισμού.

Χρηματοοικονομική Μόχλευση (Leverage / Gearing)

Μόχλευση είναι η πρακτική του πολλαπλασιασμού της επιρροής ενός χρηματικού ποσού μέσω της χρήσης διαφόρων χρηματοπιστωτικών προϊόντων ή δανειακών κεφαλαίων για να αυξηθεί η δυνητική απόδοση μιας επένδυσης.

Συντελεστής Άλφα (alpha) (Alpha coefficient)

Συντελεστής Άλφα (alpha coefficient) είναι ένας δείκτης που μετράει την απόδοση μιας επένδυσης αναλογικά με τον κίνδυνο που ανέλαβε ο επενδυτής. Συνήθως ο δείκτης Άλφα μετράει την επίδοση μιας επένδυσης έναντι ενός δείκτη που χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς και θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει την κίνηση της αγοράς στο σύνολό της.

Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (Bank for International Settlements (BIS))

Τράπεζα διεθνών διακανονισμών είναι ένας διεθνής οργανισμός αποτελούμενος από κεντρικές τράπεζες διάφορων χωρών που επιδιώκει τη συνεργασία μεταξύ των κεντρικών τραπεζών και την παροχή διευκολύνσεων για διεθνείς χρηματοδοτικές πράξεις.

Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο (ΣΕΠΕ) (Annual percentage rate (APR))

Συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο (ΣΕΠΕ) είναι το πραγματικό συνολικό κόστος ενός δανείου για τον καταναλωτή, εκφρασμένο σε ετήσιο ποσοστό. Περιλαμβάνει την πληρωμή των τόκων, την αποπληρωμή του εναπομείναντος κεφαλαίου, την ασφάλιση και τα λοιπά έξοδα που είναι απαραίτητα για την έκδοση του δανείου.

Θέση Αγοράς (Long position)

Θέση αγοράς (long position) είναι η θέση την οποία έχει πάρει ένας επενδυτής αγοράζοντας ένα νόμισμα, ένα χρεόγραφο, ένα συμβόλαιο ή ένα εμπόρευμα με σκοπό την επένδυση ή την κερδοσκοπία.

Μαζικές Συναλλαγές Χρεογράφων (Block trading)

Μαζικές συναλλαγές χρεογράφων (block trading) είναι η αγοραπωλησία μεγάλου αριθμού χρεογράφων και άλλων χρηματοπιστωτικών προϊόντων μεταξύ δύο ή περισσότερων αντισυμβαλλόμενων μερών.