Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (Share capital Increase)

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είναι η αύξηση του μεγέθους του μετοχικού κεφαλαίου μιας εταιρείας, είτε με την έκδοση νέων μετοχών είτε με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών.

Η μέθοδος αυτή δίνει στους υφιστάμενους μετόχους το δικαίωμα εγγραφής στην έκδοση νέων μετοχών με αντάλλαγμα μετρητά, ενώ και νέοι επενδυτές έχουν την ευκαιρία να γίνουν μέτοχοι.

Εναλλακτικά, το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί με την ανταλλαγή περιουσιακών στοιχείων, όπως μετοχές σε άλλη εταιρεία.