Λογιστικό / Εμφανές κόστος (Explicit cost)

Λογιστικό κόστος για τις επιχειρήσεις είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την παραγωγή και τη διάθεση των προϊόντων τους.

Παράδειγμα:
Οι δαπάνες για αμοιβές του εργατικού δυναμικού, για την αγορά πρώτων υλών και διαφόρων υλικών, για τη μεταφορά των προϊόντων κτλ.

Το σύνολο του εμφανούς και του αφανούς κόστους (περιλαμβανομένου του φυσιολογικού κέρδους) αποτελεί το οικονομικό κόστος που είναι ουσιαστικά το κόστος ευκαιρίας της επιχείρησης για την παραγωγή του προϊόντος.